Gebruiksvoorwaarden

Om te zorgen dat iedereen met evenveel plezier van SchaatsApp.nl gebruik kan maken vragen we je om je 'netjes' te gedragen. Zo blijft SchaatsApp.nl voor iedereen leuk. Benieuwd wat wij met 'netjes' bedoelen? Hieronder hebben we de spelregels uitgewerkt.

Datum laatste wijziging: 20-3-2013.

Lees verder ook

Onderstaande documenten zijn belangrijk om te lezen wanneer je gebruik maakt van SchaatsApp.nl.

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):
Account het lidmaatschap op grond waarvan de Gebruiker toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Softwaredienst.
Content alle via de Softwaredienst toegankelijke gegevens en bestanden van MeetMijnTijd of de Gebruikers zoals bijvoorbeeld berichten, sportprestaties, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's
Moderators de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor MeetMijnTijd.
Gebruiker de natuurlijke persoon die van MeetMijnTijd een Account heeft ontvangen
Sanctie een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van een Gebruiker.
Softwaredienst het geheel van webpagina's, software, databanken, services zoals mobiele applicaties en door MeetMijnTijd geplaatste Content gekoppeld aan o.a. de domeinnamen MeetMijnTijd.nl, Looptijden.nl, Fietstijden.nl en SchaatsApp.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten.

Artikel 1 - Gebruiksvoorschriften Softwaredienst en plaatsen Content

 1. De Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Softwaredienst en overige functionaliteiten die MeetMijnTijd biedt en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door MeetMijnTijd mag worden verwacht van een zorgvuldige Gebruiker.
 2. In het bijzonder zal De Gebruiker:
  1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
  2. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
  3. alle op de Softwaredienst weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Moderators;
  4. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van MeetMijnTijd of derden;
  5. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers of bezoekers van de Softwaredienst;
  6. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Gebruikers of bezoekers van de Softwaredienst via bijvoorbeeld instant messaging, direct messaging en e-mail;
  7. geen Content van MeetMijnTijd of andere Gebruikers wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
  8. geen Malware verspreiden;
  9. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Softwaredienst en Content van Gebruikers gebruiken;
  10. de beveiliging van MeetMijnTijd niet ontwijken of verwijderen;
  11. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.
 3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Softwaredienst worden geplaatst. MeetMijnTijd adviseert de Gebruiker om geen persoonlijke informatie op de Softwaredienst te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.
 4. De Gebruiker erkent dat MeetMijnTijd niet verplicht is om actief Content van Gebruikers te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Softwaredienst te controleren of te monitoren. MeetMijnTijd staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Gebruikers.
 5. Indien MeetMijnTijd of de Moderators vaststellen dat bepaalde Content van Gebruikers niet aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoet, kan MeetMijnTijd dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. MeetMijnTijd of de Moderators mogen de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Softwaredienst te waarborgen. MeetMijnTijd en de Moderators zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.
 6. De Gebruiker mag (ter uitsluitende beoordeling van MeetMijnTijd) geen Content op de Softwaredienst plaatsen:
  1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
  2. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
  3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Gebruikers of bezoekers van de Softwaredienst schendt;
  4. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  5. voor reclame- of marketingdoeleinden.
 7. Indien de Gebruiker meent dat een andere Gebruiker of een bezoeker van de Softwaredienst handelt in strijd met dit artikel 1, kan hij MeetMijnTijd hiervan op de hoogte stellen.
 8. Indien de Gebruiker naar het oordeel van MeetMijnTijd geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 1.6 sub v, is de Gebruiker aan MeetMijnTijd zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt MeetMijnTijd toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van MeetMijnTijd, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

Artikel 2 - Sancties

 1. De Moderators kunnen een Sanctie opleggen aan de Gebruiker indien hij in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Onverminderd enig andere recht van MeetMijnTijd op grond van de wet of deze Gebruiksvoorwaarden, geldt dat indien de Gebruiker in strijd handelt met artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden MeetMijnTijd gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:
  1. door de Gebruiker geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
  2. de Gebruiker de toegang tot de Softwaredienst te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
  3. het Account van de Gebruiker op te heffen.
 3. MeetMijnTijd en de Moderators zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Gebruiker in verband met een opgelegde Sanctie.

Artikel 3 - Rechten en verplichtingen van MeetMijnTijd

 1. MeetMijnTijd zal zich inspannen om de Softwaredienst ter beschikking te stellen aan de Gebruiker. MeetMijnTijd garandeert niet dat de Softwaredienst te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
 2. MeetMijnTijd behoudt zich het recht voor om:
  1. de Softwaredienst onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
  2. onaangekondigd onderdelen van de Softwaredienst aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.
 3. MeetMijnTijd garandeert niet dat de Softwaredienst vrij is van fouten, gebreken of malware of dat de Softwaredienst actueel, compleet of accuraat is.
 4. MeetMijnTijd is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Gebruikers. De Content van Gebruikers of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Gebruikers of derden en MeetMijnTijd is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
 5. Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Softwaredienst leiden naar door derden beheerde, externe websites. MeetMijnTijd is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De privacy policy van MeetMijnTijd is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

Artikel 4 - Licentie en intellectuele eigendom

 1. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt de Gebruiker in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Softwaredienst en de door MeetMijnTijd geplaatste Content berusten uitsluitend bij MeetMijnTijd of haar licentiegevers.
 3. De Gebruiker mag de op de Softwaredienst opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Softwaredienst of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Softwaredienst is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MeetMijnTijd en/of het betreffende Lid.
 4. Door het plaatsen van Content op de Softwaredienst;
  1. verleent de Gebruiker onherroepelijk toestemming aan MeetMijnTijd om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Softwaredienst of andere online of print media van MeetMijnTijd;
  2. verleent de Gebruiker toestemming aan andere Gebruikers en bezoekers van de Softwaredienst om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
  3. geeft de Gebruiker toestemming aan MeetMijnTijd voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt in deze Content; en
  4. doet de Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.
 5. De Gebruiker garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. De Gebruiker vrijwaart MeetMijnTijd, de Moderators en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de Gebruiker geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. MeetMijnTijd en de Moderators zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van de Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Softwaredienst, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MeetMijnTijd.
 2. De Gebruiker dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruikrsvoorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor MeetMijnTijd voortvloeiende schade.
 3. De Gebruiker vrijwaart MeetMijnTijd, de Moderators en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door de Gebruiker van de Softwaredienst, dan wel door het niet nakomen van de Gebruiker van zijn verplichtingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 6 - Varia

 1. MeetMijnTijd behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal actief op de Website en via de App bekend worden gemaakt. MeetMijnTijd adviseert de Gebruiker regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de Gebruiker na de aanpassing de Website en/of App blijft gebruiken zal de aangepaste Gebruiksvoorwaarden op dit gebruik van toepassing zijn.
 2. De Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetMijnTijd aan een derde over te dragen. MeetMijnTijd mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Gebruiksvoorwaarden overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
 4. De rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de Softwaredienst, het Account of deze Gebruiksvoorwaarden.
 5. Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen MeetMijnTijd en de Gebruiker is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen, suggesties of klachten over deze Gebruiksvoorwaarden: e-mail naar info@meetmijntijd.nl.