Algemene Voorwaarden

Leuk dat je SchaatsApp.nl gebruikt! Aan het gebruik van SchaatsApp.nl zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Lees onderstaande voorwaarden dan ook zorgvuldig door.

Datum laatste wijziging: 22-07-2016.

Lees verder ook

Onderstaande documenten zijn belangrijk om te lezen wanneer je gebruik maakt van SchaatsApp.nl.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MYLAPS Experience Lab B.V. (100% dochteronderneming van MYLAPS B.V., voorheen bekend als MYLAPS Experience Lab en inclusief de door MYLAPS Experience Lab geëxploiteerde websites waaronder Looptijden.nl, SchaatsApp.nl, Fietstijden.nl, SportHive en SpeedHive alsmede alle bijbehorende mobiele applicaties) hierna gezamenlijk te noemen MYLAPS Experience Lab, en haar wederpartijen bij enige overeenkomst hierna te noemen Gebruiker.
 2. Voor zover hierna wordt gesproken over geleverde zaken of softwarediensten (zoals een account via een website of mobiele applicatie), worden daaronder ook begrepen abonnementen en uitbreidingen daarvan door MYLAPS Experience Lab (zoals door MYLAPS Experience Lab geleverde trainingsschema’s).
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot producten van of via MYLAPS Experience Lab die door Gebruiker rechtstreeks worden gesloten met derden, waaronder begrepen via de app-stores van Apple en Google.

Artikel 2 - Aanbiedingen en prijzen

 1. Een aanbieding van MYLAPS Experience Lab die een kennelijke verschrijving en/of vergissing bevat is nietig en leidt niet tot enig rechtsgevolg voor MYLAPS Experience Lab. MYLAPS Experience Lab kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 - Softwarediensten

 1. Indien Gebruiker van MYLAPS Experience Lab softwarediensten afneemt, verstrekt MYLAPS Experience Lab een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en strikt persoonlijk gebruiksrecht voor deze softwarediensten aan Gebruiker door middel van toegang tot die diensten via het persoonlijk profiel van Gebruiker tot wederopzegging daarvan door middel van staking van het gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. MYLAPS Experience Lab draagt zorg voor bereikbaarheid van de softwarediensten en spant zich in om Gebruiker continue toegang tot de softwarediensten te verschaffen. MYLAPS Experience Lab garandeert niet dat de softwarediensten te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zullen zijn.
 2. MYLAPS Experience Lab draagt zorg voor onderhoud aan de softwarediensten waar door haar noodzakelijk geacht. Indien de softwarediensten door onderhoud niet bereikbaar zijn, zal MYLAPS Experience Lab trachten dit tenminste 48 uur van te voren aan Gebruiker aankondigen door (naar keuze van MYLAPS Experience Lab) daarvan mededeling te doen in MYLAPS Experience Lab, de softwarediensten en/of per e-mail.

Artikel 4 - Betaling, levering en ontbinding

 1. Betaling voor softwarediensten door Gebruiker dient altijd vooraf plaats te vinden.
 2. Levering van softwarediensten, die niet op specificatie van Gebruiker zijn gemaakt of persoonlijk voor Gebruiker zijn gemaakt, geschiedt direct na ontvangst van betaling door het ter beschikking stellen van toegang daartoe via het persoonlijk profiel aan Gebruiker. Indien de betaling van Gebruiker na ontvangst daarvan door MYLAPS Experience Lab op enige wijze wordt gestorneerd, gerestitueerd of anderszins ongedaan wordt gemaakt door de Gebruiker of door een derde, ontbindt MYLAPS Experience Lab de overeenkomst met de gebruiker en beëindigt MYLAPS Experience Lab de toegang van de Gebruiker tot de softwarediensten met onmiddellijke ingang.
 3. Voor softwarediensten die op specificatie van Gebruiker zijn gemaakt of persoonlijk voor Gebruiker zijn gemaakt, zoals gepersonaliseerde trainingsschema’s, geldt een leveringstermijn van 10 dagen na ontvangst van betaling, waarna daartoe via het persoonlijk profiel van Gebruiker toegang wordt verschaft. Indien de betaling van Gebruiker na ontvangst daarvan door MYLAPS Experience Lab op enige wijze wordt gestorneerd, gerestitueerd of anderszins ongedaan wordt gemaakt door de Gebruiker of door een derde, schort MYLAPS Experience Lab de toegang van de Gebruiker tot de softwarediensten met onmiddellijke ingang op, tot het moment dat betaling door MYLAPS Experience Lab volledig is ontvangen.
 4. De door de Gebruiker verschuldigde bedragen met betrekking tot overige producten dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de in artikel 5 genoemde bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst
 5. Voor overige producten, die niet op specificatie van Gebruiker zijn gemaakt of persoonlijk voor Gebruiker zijn gemaakt geldt een leveringstermijn van 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 6. Voor overige producten, die op specificatie van Gebruiker zijn gemaakt of persoonlijk voor Gebruiker zijn gemaakt geldt een leveringstermijn 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst.
 7. Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Gebruiker MYLAPS Experience Lab daarvan schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Indien de zaken niet tijdig kunnen worden geleverd door toedoen van Gebruiker zal de levertijd door MYLAPS Experience Lab worden verlengd met een aantal dagen dat hem redelijk voorkomt om alsnog aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.

Artikel 5 - Bedenktijd

 1. Voor de hiervoor in artikel 4 onder 4 genoemde producten geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag na totstandkoming van de overeenkomst waarbinnen Gebruiker de overeenkomst kan ontbinden en de geleverde producten aan MYLAPS Experience Lab kan retourneren. De kosten voor het retourzenden komen voor rekening van Gebruiker. Binnen dertig dagen na ontvangst van de producten zal MYLAPS Experience Lab de door Gebruiker betaalde aankoopprijs restitueren.
 2. De overeenkomsten ter zake de hiervoor in artikel 4 onder 3 genoemde softwarediensten en de hiervoor in artikel 4 onder 5 genoemde producten kunnen door Gebruiker niet worden ontbonden of opgezegd, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van MYLAPS Experience Lab en Gebruiker MYLAPS Experience Lab hiertoe binnen twee maanden nadat hij deze tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken in kennis heeft gesteld.
 3. Voor het gebruik van de hiervoor in artikel 4 onder 2 genoemde softwarediensten geldt een bedenktijd (proefperiode) van 14 dagen vanaf de dag nadat daartoe toegang is verstrekt door MYLAPS Experience Lab via het persoonlijk profiel van Gebruiker waarna Gebruiker deze softwaredienst kan beëindigen door middel van opzegging via de support desk van MYLAPS Experience Lab, te bereiken via het daartoe bestemde formulier op de contact-pagina van de betreffende website van MYLAPS Experience Lab.. De softwaredienst zal door MYLAPS Experience Lab vervolgens niet meer aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld en MYLAPS Experience Lab zal de door Gebruiker betaalde aankoopprijs binnen dertig dagen na opzegging door Gebruiker restitueren.

Artikel 6 - Abonnementen

 1. Softwarediensten die worden afgenomen via een abonnement worden afgesloten voor een bepaalde duur en kunnen door Gebruiker niet tussentijds worden beëindigd.
 2. Na verloop van een overeengekomen abonnementsperiode, worden abonnementen niet automatisch verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Garanties en aansprakelijkheid

 1. De door MYLAPS Experience Lab te leveren producten en softwarediensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering c.q. beschikbaarstelling door middel van toegang tot die dienst redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. MYLAPS Experience Lab garandeert derhalve niet dat de te leveren producten en softwarediensten geschikt zijn voor het door Gebruiker bestemde gebruik.
 2. De trainingsschema’s van MYLAPS Experience Lab worden met de grootste zorg door gediplomeerde trainers samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de conditie en fysieke toestand van een gemiddelde sporter die in goede gezondheid verkeert. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een verantwoord gebruik van de gekochte trainingsschema’s. MYLAPS Experience Lab is niet aansprakelijk voor blessures of schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een door MYLAPS Experience Lab verkocht trainingsschema.
 3. MYLAPS Experience Lab maakt regelmatig (wekelijks en dagelijks) een back-up van alle door haar op haar server opgeslagen tijden en andere gegevens. MYLAPS Experience Lab adviseert Gebruiker te allen tijde zelf zijn gegevens lokaal op te slaan. MYLAPS Experience Lab is derhalve niet aansprakelijk voor het verloren gaan van gegevens of dientengevolge geleden schade. MYLAPS Experience Lab is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat haar server (met inbegrip van de door haar te leveren softwarediensten) niet bereikbaar is.
 4. MYLAPS Experience Lab is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een softwaredienst niet beschikbaar is voor Gebruiker, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MYLAPS Experience Lab.
 5. MYLAPS Experience Lab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MYLAPS Experience Lab is uitgegaan van door of namens Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Aansprakelijkheid van MYLAPS Experience Lab voor welke schade dan ook is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 7. Indien MYLAPS Experience Lab aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van MYLAPS Experience Lab beperkt tot maximaal de waarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van MYLAPS Experience Lab is verder steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt auteursrecht en databankrechten op MYLAPS Experience Lab, haar producten of softwarediensten berusten uitsluitend bij MYLAPS Experience Lab of haar licentiegevers. Door het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen MYLAPS Experience Lab en Gebruiker worden derhalve geen auteursrechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op de geleverde producten, softwarediensten, de broncode daarvan of de ontwerpen daarvan of afbeeldingen daarop overgedragen aan Gebruiker. Voor het gebruik van de softwarediensten wordt door MYLAPS Experience Lab aan Gebruiker slechts een gebruiksrecht als omschreven in artikel 3 verstrekt, welk gebruiksrecht op elk moment door MYLAPS Experience Lab kan worden opgezegd door niet langer toegang te verschaffen via persoonlijk profiel.

Artikel 9 - Privacy policy en Gebruiksvoorwaarden

 1. MYLAPS Experience Lab verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker die nodig zijn voor het leveren van goederen en het verlenen van diensten aan Gebruiker. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de betreffende Privacy Policy van MYLAPS Experience Lab van toepassing. Gebruiker geeft door het aanmaken van een profiel toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy Policy.
 2. Op gebruik door Gebruiker van door MYLAPS Experience Lab beschikbaar gestelde websites, mobiele applicaties en daarmee aan Gebruiker geleverde softwarediensten zijn voorts de betreffende Gebruiksvoorwaarden van MYLAPS Experience Lab van toepassing.

Artikel 10 - Wijzigingen, toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

 1. MYLAPS Experience Lab behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal actief op de Website en via de App bekend worden gemaakt. MYLAPS Experience Lab adviseert de Gebruiker regelmatig deze Algemene Voorwaarden door te nemen om na te gaan of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Indien de Gebruiker na de aanpassing de Website en/of App blijft gebruiken zal de aangepaste Algemene Voorwaarden op dit gebruik van toepassing zijn.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MYLAPS Experience Lab partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Gebruiker en MYLAPS Experience Lab gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Heeft u vragen, suggesties of klachten over deze Algemene Voorwaarden: e-mail naar support.mel@mylaps.com.