Over SchaatsApp.nl

SchaatsApp.nl is een website gemaakt als hulpmiddel voor schaatsers om makkelijk hun prestaties bij te houden.

SchaatsApp.nl is het broertje van Looptijden.nl. Daar waar Looptijden.nl zich helemaal op hardlopers richt, kunnen schaatsers terecht op SchaatsApp.nl. Achter de schermen zijn beide sites bijna identiek, wat betekent dat je als Looptijden.nl-gebruiker ook kunt inloggen op SchaatsApp.nl met dezelfde logingegevens. Dit is handig als je naast het schaatsen ook wel een hardloopt.

Steun SchaatsApp.nl

Enthousiast over SchaatsApp.nl? Tip dan andere schaatsers over de site! Mocht je zelf meedoen met een schaatsclub of de organisatie van een toertocht, dan wordt een link of vermelding naar SchaatsApp.nl gewaardeerd!

Overig

Een deel van de iconen is afkomstig van Oxygen. De layout is gemaakt met het 960 Grid System.

Copyright bepaling

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot MeetMijnTijd en de logos van MeetMijnTijd, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij MeetMijnTijd. MeetMijnTijd behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij MeetMijnTijd. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetMijnTijd is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

MeetMijnTijd heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van MeetMijnTijd, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

MeetMijnTijd heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met auteurs - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

SchaatsApp.nl op Facebook